Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Antoni Karlak: Jestem pełen energii, by skutecznie realizować nowe zadania


Rozmowa z wójtem gminy Jabłonka Antonim Karlakiem.

Panie wójcie, proszę o krótkie podsumowanie kończącej się kadencji.

Naszą dumą są inwestycje w kulturę: Orawska Biblioteka Publiczna, Orawskie Centrum Kultury i Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna. Te przedsięwzięcia stymulują rozwój dzieci i młodzieży z Orawy, pozwolą im realizować pasje, rozwijać talenty. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Orawy jest bardzo ważne. To nasze wielkie bogactwo, które również wpływa na rozwój naszego regionu.

Reklama


Od początku dbamy o rozwój oświaty. Możemy poszczycić się nowoczesną infrastrukturą szkolną. Wybudowaliśmy w Lipnicy Małej szkołę nr 2, rozbudowaliśmy szkołę (dawną „1000-latkę”) w Zubrzycy Dolnej z halą gimnastyczną. W Zubrzycy Górnej powstała hala sportowa, wyremontowaliśmy budynki szkół podstawowych w Jabłonce i Chyżnem. Nastąpiła modernizacja przedszkola w Jabłonce, budowa szkolnych stołówek w Zubrzycy Górnej, Podwilku i Lipnicy Małej.

Przy orawskich szkołach działają obecnie 4 boiska typu „Orlik” oraz 5 boisk przyszkolnych ze sztuczną nawierzchnią, 3 hale sportowe, 6 placów zabaw i miasteczko ruchu rowerowego w Jabłonce.

Chronimy środowisko naturalne, a rozbudowa sieci kanalizacyjnej to jedno z zadań priorytetowych gminy od pierwszej mojej kadencji. Dziś z wielką satysfakcją stwierdzam, że niewiele gmin w Polsce może poszczycić się tak wysokim, ponad 95% stopniem skanalizowania. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie to już ponad 340 km.

Prawie całkowita kanalizacja gminy oraz wiele kilometrów nowych lub poddanych remontom dróg, a także bogata infrastruktura pokazują wysoki stopień zagospodarowania naszej gminy. Łącznie wyasfaltowano – 92,4 km, łącznie wyżwirowano – 36,6 km, wykonano 31,6 km chodników. 20 nowych mostów to ogromny sukces.

Od 2013 r korzystając z tzw. Funduszy Szwajcarskich,zrealizowaliśmy trudny, ale jakże potrzebny projekt utylizacji azbestu. Bardzo dobrze działa system odbioru śmieci, który przez gminę jest finansowo wspomagany. Powstały szalety w Jabłonce przy budynku dworcowym i przy kościele, a także w Orawce w wyremontowanej remizie.

Naszymi strategicznymi celami było połączenie tzw. Ślamczykówką, Lipnicy Małej i Lipnicy Wielkiej, a także Zubrzycy Dolnej z Podwilkiem drogą Furmaniec. Nie mniej ważny był zbudowany odcinek drogi łączący Lipnicę Małą z Rajsztagiem. Udało się też wyremontować pozostały odcinek Rajsztagu od Ochlipowa do Lipnicy Małej. Rozpoczęliśmy wytyczanie nowej drogi pomiędzy Lipnicą Małą a Zubrzycą Dolną. Również z naszej inicjatywy i przy naszym wsparciu logistycznym został zrealizowany wspólny projekt na modernizację tzw. Orawskiej Drogi z Jabłonki do Bobrowa przez Winiarczykówkę. Dzięki temu projektowi droga z Jabłonki do Kozubka ma nowe mosty i nową nawierzchnię. Przystępujemy do budowy trasy rowerowej, łączącej Jabłonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają Ochotnicze Straże Pożarne coraz lepiej wyposażone w sprzęt ratowniczy. W ostatnich latach straże otrzymały dwa nowoczesne wozy bojowe i kilka pomocniczych. W 2018 r. powstała nowa wielofunkcyjna remiza strażacka w Podwilku, a remiza w Jabłonce została rozbudowana, zaś w Chyżnem i Zubrzycy Górnej przeprowadzono remonty. Obecnie rozpoczyna się remontowanie remizy w Zubrzycy Dolnej (wymieniono stolarkę okienną).

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja, której siedzibę zmodernizowano i wyremontowano. Celem jej sprawniejszej działalności gmina zakupiła w 2007 r. dwa radiowozy i doposażyła biura posterunku.

W trosce o nasze zdrowie w Jabłonce od 2012 roku funkcjonuje nowoczesne Orawskie Centrum Zdrowia, z całodobową opieką lekarską, z laboratorium analitycznym, z pogotowiem ratunkowym. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu Markiem Wierzbą nasze Orawskie Centrum Zdrowia obsługiwane jest przez wielu lekarzy specjalistów.

Od października będzie otwarta pracownia RTG (badanie radiologiczne). W tym roku zespół wyjazdowy Państwowego Ratownictwa Medycznego w Jabłonce otrzymał nową karetkę.

Dzięki mieszkańcom, dzięki zaangażowaniu ludzi, dzięki dobrej współpracy Rady Gminy i wszystkich sołtysów, rad sołeckich, OSP, urbarów, spółek wodociągowych, stowarzyszeń mogliśmy bardzo wiele zrealizować. Dzisiaj Gmina Jabłonka jest postrzegana jako prężnie rozwijająca się, z bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość. Naszą gminę cechuje zrównoważony rozwój gospodarczy, kulturalny, edukacyjny, ekologiczny i turystyczny.

 

Panie wójcie, proszę powiedzieć, jakie działania prowadzi gmina dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw?

Tutaj muszę bardzo mocno podkreślić, że zawsze w swojej pracy społecznej czy też zawodowej dbałem o rozwój gospodarczy Orawy. Na przykład będąc społecznym prezesem Banku Spółdzielczego z dyrektorem Andrzejem Wadowskim przyczyniłem się w 1984 r. do zakupu obecnego budynku banku, który do dzisiaj służy mieszkańcom. Akt notarialny wraz ze mną podpisał Ignacy Palenik.

Gmina, odkąd zostałem wójtem, prowadzi wiele działań na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Orawie należy do moich priorytetów. Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka z pewnością przyczyni się do rozwoju w zakresie budownictwa mieszkaniowego, turystyki oraz przedsiębiorczości. W planie zagospodarowania przestrzennego są przewidziane tereny na działalność przemysłową.

Nasz wspólny sprzeciw z ościennymi gminami wobec planów województwa małopolskiego o utworzeniu parków krajobrazowych na terenie m.in. Jabłonki i Chyżnego przyniósł skutek. W naszych gminach nie wprowadzono do planu zagospodarowania przestrzennego parków krajobrazowych i przywrócono do planu obwodnicę Rabka − Chyżne jak również południową obwodnicę Jabłonki − droga 957. Ta decyzje jest bardzo korzystana dla naszych wiosek, bo utworzenie parków krajobrazowych zahamowałoby ich rozwój.

Mamy jedne z najniższych stawek w zakresie podatków od działalności gospodarczej, również najniższe stawki od podatków za samochody ciężarowe. Od 2007 r. powstało na naszym terenie 455 nowych podmiotów gospodarczych. Ambitne plany zrównoważonego rozwoju gminy Jabłonka, współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi, stała poprawa warunków życia mieszkańców, to wszystko sprzyja rozwojowi gospodarki i usług o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Naszym zadaniem jest stwarzanie dobrej infrastruktury drogowej, skanalizowanie wszystkich gospodarstw, stwarzanie oferty kulturowej, turystycznej i sportowej. Samorząd Jabłonki stosuje więc wiele narzędzi zachęcających inwestorów do podejmowania i prowadzenia działalności na naszym terenie.

Gmina Jabłonka staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców i przedsiębiorców. Tak dynamiczny rozwój gminy możliwy był dzięki właściwemu planowaniu, korzystaniu z projektów unijnych i zaciąganiu pożyczek w bezpiecznych dla budżetu proporcjach. Od 2007 roku gmina z dotacji unijnych i pozabudżetowych pozyskała ponad 65 mln złotych.

 

Postanowił pan ponownie kandydować na wójta gminy Jabłonka. Ma pan program i wyznaczone najważniejsze cele, które chciałby zrealizować w następnej kadencji?

Oczywiście mam przemyślany, odpowiedzialny program dalszego rozwoju gminy, który jest kontynuacją dotychczasowych działań, wspólnie stworzony po konsultacjach z mieszkańcami. Mój program zbudowałem na doświadczeniu, na znajomości potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Nadal jestem pełen energii, by skutecznie realizować nowe zadania. W ostatnich dniach zaprezentowałem wyborcom szczegółowy program na następną kadencję, w którym nacisk jest położony na rozwój gospodarczy, kulturalny, edukacyjny, ekologiczny i turystyczny.

Za pięć lat nasze miejscowości będą jeszcze piękniejsze, z rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturą sprzyjającą mieszkańcom i turystom.


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.